สิ่งที่คุณได้รับ

ขอบเขตเนื้อหา
บัญชีพื้นฐาน
บัญชีมาตราฐาน
Pondlet ของฉัน
3
500
50
- อักขระสูงสุด
1000
2500
2500
Added Pondlet
3
500
50
เครื่องมือสร้างภาษา
Dictionary & Sample Sentence
Word Pond
Character Pond
Radical Pond
ห้องสมุด Ponddy
1000+ Pondlets
Limited
Radical Pondlets
Pinyin Pondlets
Limited
Themed Collections
Limited
Reading Tools
English Translation
Read-Only
Read-Only
Read-Only
Pond ของฉัน
ระดับคำศัพท์
- มุมมองหลัก
อ่านเท่านั้น
เลือกคำศัพท์หลัก
เลือกคำศัพท์หลัก
- Photo Vocab
ไวยากรณ์
อ่านเท่านั้น
เลือกไวยากรณ์หลัก
เลือกไวยากรณ์หลัก
แนวทางการอ่าน
อ่านเท่านั้น
เพิ่มเนื้อหา
เพิ่มเนื้อหา
การอ่านด้วยเสียงพูด
อ่านเท่านั้น
เพิ่มเสียง
เพิ่มเสียง
Guided Reading
Learning Resources
Read-Only
Add Resources
Add Resources
Oral Reading
Read-only
Add Voice
Add Voice
Custom Word (Segmentation, Pinyin, POS & Definition)
Exercises
Exercise for Ponddy Library
Exercise Auto-Generation
Group Play Mode